Oceny ONZ

Przygotuj się do procesu rekrutacji w ONZ przy użyciu dostosowanych materiałów do ćwiczeń.

Kariera w ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) to organizacja o zasięgu globalnym, która dąży do osiągnięcia pokoju i przyjaznych stosunków między narodami, zachęcając kraje do harmonijnego współdziałania.

Założona w 1945 roku i licząca 193 kraje członkowskie, organizacja oferuje wiele możliwości zatrudnienia na całym świecie na różnych szczeblach kariery i doświadczenia.

Rodzaje stanowisk w ONZ

Stanowiska w ONZ są podzielone na pięć różnych kategorii pracowników. Kategorie te określają poziom, na którym osoba dołącza do organizacji.

Kategorie profesjonalne i wyższe: osoby na tym poziomie zazwyczaj mają wyższe lub podyplomowe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Te stanowiska są rekrutowane międzynarodowo.

Kategorie służby ogólnej i pokrewne: stanowiska w tej kategorii są rekrutowane z lokalnego obszaru i obejmują obsługę klienta, administrację lub stanowiska związane z obsługą. Są to zazwyczaj stanowiska oparte na wsparciu, które mają charakter operacyjny lub techniczny. Przykłady stanowisk to zarządzanie konferencjami lub stanowiska administracyjne związane z technologią.

Krajowi urzędnicy na szczeblu krajowym: są to stanowiska na poziomie zawodowym, które wymagają pierwszego stopnia naukowego. Stanowiska w tej kategorii mogą obejmować stanowiska w dziedzinie medycyny, praw człowieka, spraw politycznych oraz stanowiska związane z ochroną praw dziecka. Osoby są rekrutowane z kraju, w którym mieszkają, i muszą być obywatelami tego kraju, aby objąć stanowisko.

Służba terenowa: stanowiska służby terenowej są rekrutowane międzynarodowo. Stanowisko skupia się na wykonywaniu misji terenowych w różnych krajach, a lokalizacje zmieniają się w trakcie kariery osoby. Do tej kategorii należą również stanowiska administracyjne wspierające role związane z terenem, takie jak logistyka lub stanowiska techniczne.

Stanowiska na najwyższym szczeblu: stanowiska w tej kategorii obejmują najwyższe dostępne stanowiska w organizacji, takie jak zastępca sekretarza generalnego lub sekretarz generalny ONZ.

ONZ oferuje również stanowiska na poziomie stażu, program dla młodych profesjonalistów dla osób rozpoczynających karierę w ONZ, a także stanowiska dobrowolne i tymczasowe.

Jak zdobyć pracę w ONZ

ONZ prowadzi solidny proces rekrutacji, który ocenia wiele umiejętności i kompetencji. Proces ten obejmuje:

 • Samoopracowanie
 • Wniosek online
 • Testy umiejętności
 • Test merytoryczny (dotyczy wybranych stanowisk)
 • Wywiad oparty na kompetencjach/merytoryczny

Zrozumienie procesu rekrutacji, posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ich związku z rolą, na którą się ubiegasz, jest niezbędne do zdobycia stanowiska w ONZ.

Proces składania wniosków w ONZ

Proces rekrutacji na stanowiska w ONZ zależy od ubieganej roli.

We wszystkich przypadkach pierwszym etapem procesu aplikacji w ONZ jest wyszukanie preferowanego stanowiska. Stanowiska są ogłaszane według lokalizacji, miejsca pracy i poziomu doświadczenia.

Po znalezieniu odpowiedniego stanowiska musisz zarejestrować się na dedykowanym portalu rekrutacyjnym ONZ i utworzyć profil kandydata zawierający podstawowe dane kontaktowe.

Wszystkie wnioski o stanowiska są składane za pośrednictwem konta w profilu kandydata. Wszyscy kandydaci muszą wypełnić formularz aplikacyjny dołączony do stanowiska, na które chcą się ubiegać.

Warto zauważyć, że ONZ nie akceptuje CV jako formularza aplikacyjnego na żadne ze swoich stanowisk.

Dobrowolne samoopracowanie w ONZ

Przed złożeniem wniosku o stanowisko w ONZ osoby muszą przeanalizować swoje umiejętności i poziom wykształcenia, aby upewnić się, że spełniają wymagania określone dla danej roli.

Wskazane jest przeprowadzenie pełnej samooceny swoich umiejętności, kompetencji i cech, aby określić, czy posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne do pełnienia roli, biorąc pod uwagę, w jaki sposób zdobyłeś te niezbędne umiejętności.

Przesiew kwalifikacji w ONZ

Po złożeniu wniosku kandydata jego aplikacja jest przeglądana w celu sprawdzenia, czy spełnione są wszystkie istotne kryteria, takie jak poziom wykształcenia, narodowość i podstawowe wymagania stanowiska. Etap ten procesu jest przeprowadzany przez zespół HR ONZ lub odpowiednie działy rekrutacyjne.

Jeśli wszystkie kryteria są spełnione, kandydaci przechodzą do kolejnego etapu procesu: ogólnych testów i oceny.

Ogólna ocena ONZ

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli etap przesiewu kwalifikacji, są zaproszeni do przeprowadzenia ogólnego testu/oceny. Test ten jest przeprowadzany online, a poziom testu jest dopasowany do kategorii stanowiska, na które kandydat się ubiega. Oznacza to, że test może różnić się pod względem czasu trwania i rodzaju.

Testy trwają około 2 godzin i muszą być przeprowadzane w ciągu 48 godzin, a test jest podzielony na różne części. Każdą część testu można rozwiązać w różnym czasie w ciągu 48 godzin, tzn. cały test nie musi być rozwiązany za jednym razem.

ONZ stosuje różne rodzaje ocen jako część swojego procesu rekrutacyjnego na stanowiska. Mogą one obejmować studia przypadków i egzaminy pisemne.

We wszystkich przypadkach kandydaci muszą zdać ogólny test umiejętności, który obejmuje rozumienie liczb, rozumienie tekstu, logiczne myślenie oraz test osądu sytuacyjnego.

Test osądu sytuacyjnego ONZ

Ten test ocenia preferencje behawioralne kandydatów w sytuacjach związanych z pracą, z którymi mogą się spotkać w miejscu pracy.

Pytania są przedstawiane w formie scenariuszy, z jakimi kandydaci mogą się spotkać w miejscu pracy. Osoby muszą wybrać, które z wielokrotnego wyboru stwierdzeń najlepiej odzwierciedlałoby sposób, w jaki wybraliby się zachować w danej sytuacji.

Test rozumowania liczbowego ONZ

Test rozumowania liczbowego ocenia zdolność osoby do korzystania i interpretowania informacji liczbowych oraz zdolność do pracy pod presją.

Pytania w tej części oceny są podawane w formie tabel, wykresów lub diagramów.

Kandydaci muszą wykorzystać swoją wiedzę z zakresu podstawowych zasad matematyki, takich jak ułamki, stosunki lub procenty, aby obliczyć, które z podanych odpowiedzi wielokrotnego wyboru są poprawne.

Test rozumowania werbalnego ONZ

Test rozumowania werbalnego ocenia zdolność jednostki do czytania, rozumienia i interpretowania informacji pisemnych. Pytania są podawane w formie krótkich akapitów tekstu.

Kandydaci muszą przeczytać tekst, a następnie określić, czy następne stwierdzenie jest „prawdziwe”, „fałszywe” czy „nie można powiedzieć” na podstawie swojego zrozumienia i interpretacji tego, co przeczytali.

Test rozumowania logicznego ONZ

Test rozumowania logicznego ocenia zdolność kandydata do myślenia logicznego. Pytania są przedstawiane w formie kształtów, wzorów lub sekwencji.

Kandydaci muszą określić związek, regułę lub zależność między kształtem, wzorem lub sekwencją, a następnie wybrać, która z odpowiedzi wielokrotnego wyboru następuje jako kolejna.

Wszystkie ogólne testy/oceny są testami czasowymi. Osoby zdające test są informowane o długości testu i rodzajach testów, które muszą ukończyć w zaproszeniu do testu, wraz z ewentualnymi terminami wykonania.

Jednostka rekrutująca przegląda wyniki testu wraz z odpowiednimi specjalistami ds. zasobów ludzkich. Przegląd określa, czy osoby spełniły wymagane kryteria, aby przejść do późniejszych etapów procesu rekrutacji.

Przesiew odpowiedniości w ONZ

Osoby, które pomyślnie przeszły etap ogólnego testu/oceny, mają swoje wnioski przeglądane przez pracowników ONZ w dziale, na które się ubiegają.

Ma to na celu określenie, czy wykazują niezbędne umiejętności i doświadczenie potrzebne do pełnienia roli, na którą się ubiegają. Pomyślni kandydaci mogą zostać zaproszeni do przeprowadzenia testu merytorycznego.

Test merytoryczny ONZ

W zależności od ubieganej roli niektórzy kandydaci mogą być zobowiązani do złożenia testu merytorycznego. Decyzja ta należy do jednostki rekrutującej. Ta ocena ma na celu obiektywną ocenę umiejętności technicznych i wiedzy kandydatów związanych z rolą, na którą się ubiegają.

Test jest otwartym testem pisemnym, w którym kandydaci bezpośrednio wpisują swoją odpowiedź na pytanie. Cały test trwa od 90 do 180 minut w zależności od roli. Dla każdego pytania określony jest limit czasu na ukończenie.

Wywiad oparty na kompetencjach i merytoryczny ONZ

Wszyscy kandydaci, którzy pomyślnie przeszli testowanie ogólne i testowanie merytoryczne, zostaną zaproszeni na wywiad oparty na kompetencjach lub wywiad merytoryczny.

Podstawą tej oceny jest określenie, czy kandydaci wykazują umiejętności, doświadczenie i cechy wymagane do pełnienia roli, na którą się ubiegają. Wywiady mogą odbywać się przez telefon, osobiście lub wirtualnie za pośrednictwem wideokonferencji. Czas trwania wywiadu może się różnić w zależności od ubieganej pozycji.

Ponieważ wywiad opiera się na kompetencjach, kandydaci muszą przedstawić przykłady sytuacji, w których wykazują badane umiejętności lub kompetencje. Pozwala to osobie przeprowadzającej wywiad ocenić, czy osoby mają to, co potrzebne, aby skutecznie radzić sobie z sytuacjami związanymi z miejscem pracy, które wynikają z roli, na którą się ubiegają.

Osoby ubiegające się o stanowiska w kategoriach profesjonalnych i wyższych zostaną zaproszone na wywiad merytoryczny. Wywiad ten składa się z pytań, które oceniają wiedzę i umiejętności techniczne kandydatów w odniesieniu do ubieganej roli.

Przegląd i wybór w ONZ

Wszyscy kandydaci, którzy przeszli rozmowę kwalifikacyjną, zostaną następnie sklasyfikowani pod względem tego, czy wykazują niezbędne umiejętności i doświadczenie wymagane do ubieganej pozycji.

Po zakończeniu tego procesu, klasyfikacje są przeglądane przez odpowiednie rady i zatwierdzane przez kandydatów - jeśli jest to konieczne, przez osoby na wyższym szczeblu, jeśli rola jest w kategorii stanowisk na najwyższym szczeblu.

Osoby, które zostały zalecone, zatwierdzone i wybrane na stanowisko(y), zostaną poinformowane, że zostały wybrane na stanowisko.

Osoby, które należą do grupy, w której ich wnioski zostały przeglądnięte i zatwierdzone, ale nie zostały wybrane na stanowisko (na przykład jeśli wszystkie wakaty zostały obsadzone), zostaną umieszczone na liście rezerwowej i poinformowane o odpowiednich wakatach.

Porady, jak zostać zatrudnionym w ONZ

Proces rekrutacji w ONZ ma na celu dokładne ocenienie kandydatów pod względem posiadanych umiejętności, doświadczenia i cech wymaganych do pełnienia ról. Oto kilka porad, które pomogą Ci osiągnąć jak najlepsze wyniki na każdym etapie procesu rekrutacji.

Znajdź odpowiednią ofertę pracy

ONZ oferuje różne kategorie stanowisk na różnych poziomach. Określenie swoich umiejętności w odniesieniu do tego, czego wymagają stanowiska, jest istotną częścią początkowego procesu samooceny, który pomoże Ci znaleźć odpowiednią ofertę pracy.

Zwróć uwagę na szczególne wymagania

Oferty pracy w ONZ zawierają szczególne wymagania, takie jak poziom wykształcenia, umiejętności lub wymagania językowe. Przy składaniu wniosku zwróć uwagę na wszystkie wymagania i upewnij się, że spełniasz je przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego. Zapewnienie tego oszczędzi Ci czasu, co oznacza, że nie składasz wniosku o stanowisko, na które nie spełniasz istotnych kryteriów.

Ćwicz

Bardzo ważne jest, aby ćwiczyć testy, które zostaną Ci zadane w ramach procesu rekrutacyjnego. Ćwiczenie oznacza, że zapoznasz się z formatem i stylem pytań, co zapewnia, że wykonasz test jak najlepiej potrafisz, zamiast tracić cenny czas na zastanawianie się, o co pytania pytają.

Buduj swoją pewność siebie dzisiaj

Wypróbuj jedno z naszych testów United Nations za DARMO.

Dzięki testom psychometrycznym byłem w stanie przygotować się do procesu rekrutacji skutecznie, jasno i we własnym tempie.

Pav użył testów psychometrycznych, aby świetnie poradzić sobie z procesem rekrutacyjnym w Służbie Cywilnej

testimonial

Awansuj na wyższy poziom

Wybierz pakiet, który działa dla Ciebie.

Pro

Zapłać rocznie
Zapłać miesięcznie
 • 8 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 74 Employer packages
 • 22 Publisher packages
 • Śledzenie wydajności pulpitu nawigacyjnego
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Porady, sztuczki, przewodniki i zasoby

 • Dostęp do darmowych testów
 • Podstawowe śledzenie wydajności
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Wskazówki i zasoby

Oceny ONZ FAQs

Ile czasu trwa proces rekrutacji w ONZ?

Proces rekrutacji na stanowiska w ONZ różni się w zależności od samej roli. Wszyscy kandydaci są informowani, czy zostali pomyślnie przeszli każdy etap procesu we właściwym czasie i za pośrednictwem swojego konta w profilu kandydata.

Jak zdać rozmowę kwalifikacyjną w ONZ?

Rozmowy kwalifikacyjne w ONZ są oparte na kompetencjach. Upewnij się, że znasz kompetencje wymagane do pełnienia roli i jak je wykazałeś, korzystając z przeszłych doświadczeń i przykładów. Przedstawiając przykłady z twojej kariery i historii akademickiej, udowadniasz interviewerowi, że praktycznie posiadasz umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia roli.

Dlaczego trudno jest znaleźć pracę w ONZ?

Zdobycie pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest konkurencyjne. Proces rekrutacji jest rygorystyczny i ocenia umiejętności i cechy jednostki w odniesieniu do wymaganych do pełnienia każdej roli.

Aby zapewnić jak najlepsze wyniki, ważne jest, aby przeczytać opis stanowiska, upewnić się, że spełniasz wymagania kompetencyjne, edukacyjne i językowe oraz jasno określić, w jaki sposób możesz wykazać swoje kompetencje i cechy w odniesieniu do roli.