Policja MTA

Przygotuj się na proces rekrutacji w Policji MTA za pomocą dedykowanych materiałów praktycznych.

Kariera w MTA

Wojskowy Urząd Transportu (MTA) to specjalistyczna agencja ds. egzekwowania prawa odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa systemów transportowych Nowego Jorku, w tym metra, autobusów i kolei podmiejskich.

Celem MTA jest zapewnienie, że obywatele mogą bezpiecznie podróżować po liniach kolejowych obsługujących Staten Island, Metro-North i LIRR. Obejmuje to zapewnienie, że infrastruktura kolejowa pozostaje nienaruszona oraz patrolowanie i zabezpieczanie stacji na liniach kolejowych.

Agencja zatrudnia ponad 1200 funkcjonariuszy, a ich kompetencje obejmują 14 hrabstw w dziewięciu dystryktach Nowego Jorku i Connecticut.

Kariera w policji MTA obejmuje różne specjalności, takie jak:

 • Egzekwowanie prawa (policjanci, detektywi)
 • Funkcjonariusze patrolowi
 • Funkcjonariusze oddziałów
 • Operatorzy komunikacji awaryjnej

Przedstawiciele policji MTA pracują również w specjalistycznych agencjach policyjnych, takich jak

 • Jednostka autostradowa
 • Przestępstwa komputerowe
 • Agencje detektywistyczne
 • Jednostka pomocy dla bezdomnych.

Proces rekrutacyjny w Policji MTA

Proces rekrutacji do Policji MTA jest bardzo konkurencyjny, ale warto go podjąć dla tych, którzy są zaangażowani w służbę i ochronę systemów transportowych Nowego Jorku.

Proces obejmuje wiele etapów mających na celu ocenę umiejętności kandydatów w zakresie myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Dodatkowe etapy obejmują test sprawności fizycznej, test zręczności oraz kompleksowe sprawdzenie tła. Kandydaci muszą także zdać badanie lekarskie i psychologiczne przed złożeniem jakiejkolwiek oferty.

Aplikacja online dla Policji MTA

Wszyscy kandydaci na stanowiska w policji MTA muszą wypełnić formularz aplikacyjny online za pośrednictwem portalu pracy MTA online.

Formularz aplikacyjny online dla Policji MTA to obszerny kwestionariusz mający na celu zebranie jak najwięcej informacji o tle i kwalifikacjach kandydata. Jest podzielony na kilka sekcji, w tym informacje osobiste, edukację, historię zatrudnienia i służbę wojskową.

Osoby, które służyły w wojsku, muszą również podać informacje o swoim rodzaju służby, stopniu i datach służby, w tym kopię świadectwa zwolnienia lub rozwiązania ze służby czynnej (DD-214).

Podczas wypełniania formularza aplikacyjnego ważne jest, aby być dokładnym, ponieważ Departament Policji MTA przeprowadza dokładne śledztwo w celu zapewnienia integralności i charakteru swoich funkcjonariuszy.

Testy psychometryczne dla Policji MTA

Egzamin dla policji MTA to test oceniający na papierze szeroki zakres zdolności poznawczych, w tym rozwiązywanie problemów, świadomość przestrzenną i podejmowanie decyzji.

Test jest podzielony na różne sekcje, każda z nich ma na celu ocenę różnych umiejętności i zdolności.

Pisemny egzamin dla Policji MTA

Pisemny egzamin dla Policji MTA to obszerny test wielokrotnego wyboru, który ocenia wiedzę, umiejętności i zdolności kandydata w różnych obszarach.

Istnieją dwa typy pisemnego egzaminu dla policji MTA. Konkretny egzamin, który przystępuje dana osoba, zależy od rodzaju stanowiska, na które aplikuje.

Część pierwsza egzaminu trwa około półtorej godziny i ocenia kandydatów pod względem zdolności rozumowania liczbowego, umiejętności czytania i pisania oraz zdolności rozwiązywania problemów.

Część druga egzaminu dla policji MTA trwa około pięć godzin i składa się z 200 pytań, ocenia kandydatów w wielu obszarach, w tym zdolności rozumowania liczbowego, umiejętności rozwiązywania problemów, rozumowania przestrzennego i zapamiętywania.

Pytania w tej sekcji mogą obejmować puzzle, problemy matematyczne i ćwiczenia z rozpoznawania wzorców i są oceniane w różnych sekcjach.

Test rozumowania liczbowego MTA

SeKCJA matematyczna pisemnego egzaminu dla Policji MTA ocenia zdolność kandydata do rozwiązywania podstawowych problemów arytmetycznych, interpretowania wykresów i diagramów oraz stosowania pojęć matematycznych do sytuacji, które mogą wystąpić na stanowisku.

Rozumowanie i rozwiązywanie problemów MTA

Egzamin rozumowania i rozwiązywania problemów ocenia umiejętności krytycznego myślenia kandydata.

Pytania są podane w formie abstrakcyjnych informacji. Kandydaci muszą analizować dostarczone dane, identyfikować wzorce między danymi i wyciągać wnioski, aby wybrać, która z podanych odpowiedzi wielokrotnego wyboru jest poprawna.

Test pamięci i wizualizacji MTA

Sekcja pamięci i wizualizacji pisemnego egzaminu dla Policji MTA ocenia zdolność kandydata do zapamiętywania informacji.

Pytania są prezentowane w różnych abstrakcyjnych formatach, wymagając od kandydatów wizualizacji relacji przestrzennych i interpretacji reprezentacji wizualnych, aby zidentyfikować, które opcje poprawnie odpowiadają na pytanie.

Test umiejętności językowych MTA

Sekcja umiejętności językowych egzaminu ocenia zdolność kandydata do czytania i zrozumienia materiału pisemnego, a także zdolność do skutecznej komunikacji zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Ocena sytuacyjna MTA

Test oceny sytuacyjnej ocenia zdolność kandydata do oceny skomplikowanych sytuacji, podejmowania właściwych decyzji i podejmowania odpowiednich działań pod presją. Test ma formę serii scenariuszy, które kandydaci prawdopodobnie napotkają na stanowisku, wraz z serią stwierdzeń.

Kandydaci muszą wybrać, które ze stwierdzeń najlepiej reprezentuje sposób, w jaki by zareagowali lub zachowali się w danej sytuacji.

Fizyczne, medyczne i psychologiczne testy MTA

Oprócz egzaminu pisemnego, kandydaci muszą również zdać test sprawności fizycznej, ocenę medyczną, ocenę psychologiczną i dokładne śledztwo w tle, zanim zostaną zatrudnieni jako policjanci MTA.

Wywiad panelowy MTA

Kandydaci, którzy zdadzą egzamin dla policji MTA, są zapraszani na wywiad panelowy, ostatni etap przed złożeniem oferty zatrudnienia.

Wywiad przeprowadza panel doświadczonych profesjonalistów ds. egzekwowania prawa, w tym policjantów, sierżantów i poruczników MTA.

Podczas wywiadu panelowego kandydatom zadaje się pytania mające na celu ocenę ich oceny, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych i przydatności do stanowiska. Panel ocenia również pewność siebie kandydata i zdolność do zachowania spokoju pod presją.

Kandydaci muszą przedstawić swoje doświadczenie, edukację i szkolenie, aby wykazać swoją przydatność do stanowiska. Ponadto, osoby muszą korzystać ze swoich wcześniejszych doświadczeń, aby odpowiedzieć na pytania oparte na scenariuszach, aby podkreślić swoje umiejętności i kompetencje, które są niezbędne dla roli.

Wskazówki, jak dostać pracę w Policji MTA

Proces oceny Policji MTA jest zaprojektowany tak, aby był wymagający. Aby zapewnić, że wypadniesz jak najlepiej podczas ocen, konieczne jest dokładne przygotowanie.

1) Praktyka testów zdolności

Przed przystąpieniem do egzaminu dla policji MTA, konieczne jest wykonanie testów zdolności. Praktykowanie testów zdolności zapewnia, że jesteś zaznajomiony z typami pytań, które mogą Ci zadać w rzeczywistym teście.

2) Zrób swoje badania

Aby przygotować się na wywiad panelowy w Policji MTA, kandydaci powinni zapoznać się z misją Departamentu Policji MTA, strukturą organizacyjną i politykami. Kandydaci powinni również zapoznać się z obowiązkami i odpowiedzialnością Policjanta MTA oraz znać terminologię i procedury egzekwowania prawa.

3) Bądź pewien siebie

Jako policjant MTA, będziesz musiał skutecznie komunikować się z pasażerami, współpracownikami i innymi agencjami egzekwowania prawa. Podczas procesu zatrudniania pokaż swoje umiejętności komunikacyjne, mówiąc wyraźnie, słuchając aktywnie i udzielając przemyślanych odpowiedzi.

4) Pokaż swoje zaangażowanie w służbie publicznej

Policjanci MTA odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony publiczności. Podczas procesu zatrudniania podkreśl swoje zaangażowanie w służbę publiczną i chęć wywarcia pozytywnego wpływu na swoją społeczność.

5) Odśwież swoją pamięć na temat zasad lub koncepcji

Upewnij się, że odświeżysz swoją pamięć na temat wszelkich zasad matematycznych lub koncepcji, które będziesz używać w sekcji matematycznej egzaminu dla policji MTA. Doskonal swoje umiejętności rozwiązywania problemów, wizualizacji i rozumowania abstrakcyjnego, ćwicząc puzzle lub rozwiązując krzyżówki.

Buduj swoją pewność siebie dzisiaj

Wypróbuj jedno z naszych testów MTA Police za DARMO.

Dzięki testom psychometrycznym byłem w stanie przygotować się do procesu rekrutacji skutecznie, jasno i we własnym tempie.

Pav użył testów psychometrycznych, aby świetnie poradzić sobie z procesem rekrutacyjnym w Służbie Cywilnej

testimonial

Awansuj na wyższy poziom

Wybierz pakiet, który działa dla Ciebie.

Pro

Zapłać rocznie
Zapłać miesięcznie
 • 8 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 74 Employer packages
 • 22 Publisher packages
 • Śledzenie wydajności pulpitu nawigacyjnego
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Porady, sztuczki, przewodniki i zasoby

 • Dostęp do darmowych testów
 • Podstawowe śledzenie wydajności
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Wskazówki i zasoby

Policja MTA FAQs

Jakie oceny będę musiał przeprowadzić?

Proces selekcji Departamentu Policji MTA obejmuje pisemny egzamin, test sprawności fizycznej, ocenę medyczną, ocenę psychologiczną i śledztwo w tle.

Czym jest pisemny egzamin Policji MTA?

Pisemny egzamin mierzy twoją zdolność do zrozumienia i zastosowania informacji oraz twoje umiejętności czytania i pisania. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru obejmujących zrozumienie tekstu, użycie języka i arytmetykę.

Czym jest test sprawności fizycznej MTA?

Test sprawności fizycznej ocenia twoją zdolność do wykonywania zadań wymagających wysiłku fizycznego, takich jak bieganie, skakanie, wspinaczka i podnoszenie. Test obejmuje ćwiczenia takie jak bieg na 1,5 mili, pompki, brzuszki i tor przeszkód.

Jak długo trwa proces selekcji?

Proces selekcji może trwać kilka miesięcy, w zależności od liczby kandydatów.