Villkor

Villkor för webbplatsanvändning

Introduktion

Dessa användarvillkor förklarar hur du får använda denna webbplats ("Webbplatsen"). Hänvisningar i dessa villkor till Webbplatsen inkluderar följande webbplatser:

https://www.psychometrictests.org och alla tillhörande webbsidor.

Du bör läsa dessa villkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Genom att få åtkomst till eller använda denna Webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och alla dokument som hänvisas till inom dem. Om du inte godkänner eller accepterar något av dessa villkor bör du omedelbart sluta använda Webbplatsen. Om du har några frågor om Webbplatsen, kontakta oss gärna på kontakt.

Definitioner och tolkning

Begåvningstest

Betyder vilket numeriskt resonemang, verbal resonemang, diagrammatiskt resonemang, situationsbedömning eller något annat begåvningstest eller produkt som är tillgänglig på Webbplatsen från tid till annan;

Innehåll

Betyder vilket text, bilder, video, ljud eller annat multimedieinnehåll, programvara eller annan information eller material som lämnas in till, finns på eller är tillgängligt från Webbplatsen;

Vi, Oss eller Vår

Betyder Psychometric Tests Limited, ett företag registrerat i England och Wales under organisationsnummer 07878987 med registrerat kontor på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyder personen som får åtkomst till eller använder Webbplatsen, dess Innehåll eller något Begåvningstest; och

Virus:

Betyder utan begränsning, skadlig kod, trojaner, maskar och virus, lås, auktorisationsnyckel eller liknande enhet som försämrar eller kan försämra driften av Webbplatsen.

Tolkningsregler:

Om inte sammanhanget föranleder annat, ska ord i singularis inkludera pluralis och de i pluralis ska inkludera singularis; och

En fras introducerad av orden inklusive, inkluderar, särskilt eller till exempel, eller någon liknande fras, ska tolkas som illustrativ och ska inte begränsa generaliteten hos de relaterade allmänna orden.

Begränsningar för användning

Webbplatsen är endast avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk. Som villkor för din användning av Webbplatsen samtycker du till:

 • att inte använda Webbplatsen för något ändamål som är olagligt enligt någon tillämplig lag eller förbjudet enligt dessa villkor.
 • att inte förtala eller förolämpa någon eller göra kommentarer på ett obscen, nedsättande eller stötande sätt eller på annat sätt använda Webbplatsen eller dess

Innehåll på ett sätt som försätter oss eller någon tredje part i vanrykte eller gör att vi blir ansvariga gentemot någon tredje part;

 • att inte återkonstruera, dekompilera, kopiera, modifiera, distribuera, överföra, licensiera, sublicensiera, visa, revidera, utföra, överföra, sälja eller på annat sätt göra tillgänglig för någon tredje part eller på annat sätt publicera, djuplänka, skapa härledda verk från eller utnyttja på något sätt Webbplatsen eller dess Innehåll förutom som tillåts av oss enligt dessa villkor eller som uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag;
 • att inte använda Webbplatsen för att distribuera Virus;
 • att inte företräda eller antyda att vi stöder något annat företag, produkt eller tjänst om vi inte har kommit överens om detta skriftligen; och
 • att du ensam är ansvarig för alla kostnader och utgifter som du kan ha i samband med din användning av Webbplatsen och ska ensam vara ansvarig för att hålla ditt lösenord och andra kontouppgifter konfidentiella.

Vi förbehåller oss rätten att förhindra eller suspendera din åtkomst till Webbplatsen om du inte följer någon del av dessa villkor eller någon tillämplig lag.

Äganderätt, användning och immateriella rättigheter

Denna Webbplats och alla immateriella rättigheter i Webbplatsen (inklusive utan begränsning allt Innehåll) ägs av oss. Vi förbehåller oss alla våra immateriella rättigheter (som inkluderar utan begränsning all upphovsrätt, varumärken, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och alla andra immateriella rättigheter av något slag) oavsett om de är registrerade eller oregistrerade någonstans i världen.

Ingenting i dessa villkor ger dig några rättigheter i Webbplatsen förutom vad som är nödvändigt för att du ska kunna få åtkomst till Webbplatsen. Du samtycker till att inte försöka kringgå eller ta bort några immateriella rättighetsmeddelanden som finns på Webbplatsen och särskilt inom något digitalt rättighetsskydd eller annan säkerhetsteknik som är inbäddad eller finns inom något Webbplatsinnehåll.

Informationens noggrannhet och tillgänglighet för Webbplatsen

Medan vi gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på Webbplatsen, företräder, garanterar eller lovar vi inte (vare sig uttryckligen eller underförstått) att något Innehåll är eller förblir tillgängligt, korrekt, fullständigt och aktuellt, fritt från buggar, fel eller utelämnanden eller passande eller lämpligt för något ändamål. Du använder dig av den information som finns på denna Webbplats på egen risk och vi kan avbryta eller avsluta driften av Webbplatsen när som helst enligt vårt eget gottfinnande. Ingenting i dessa villkor ska påverka något obligatoriskt lagstadgat krav eller dina lagstadgade rättigheter. Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information och för att informera dig om oss och våra produkter och nyheter, funktioner, tjänster och andra webbplatser som kan vara av intresse. Det utgör inte teknisk, ekonomisk eller juridisk rådgivning eller någon annan typ av rådgivning och bör inte förlitas på för något ändamål.

Medan vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att Webbplatsen är tillgänglig, företräder, garanterar eller garanterar vi inte på något sätt Webbplatsens fortsatta tillgänglighet hela tiden eller oavbruten användning av Webbplatsen av dig.

Hyperlänkar och webbplatser från tredje part

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller referenser till webbplatser från tredje part som inte är Webbplatsen. Sådana hyperlänkar eller referenser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över webbplatser från tredje part och tar inget ansvar för något innehåll, material eller information som finns på dem. Visningen av någon hyperlänk och hänvisning till någon webbplats från tredje part utgör inte ett godkännande av sådan tredje parts webbplats, produkter eller tjänster. Din användning av en webbplats från tredje part kan regleras av villkoren och bestämmelserna för den webbplatsen.

Garantier och ansvarsbegränsning

Du samtycker till att din användning av Webbplatsen sker på "i befintligt skick"-basis. Som tidigare nämnts, förutom som annars uttryckligen krävs enligt tillämplig lag, ger vi inga föreställningar, garantier, villkor eller andra villkor (vare sig uttryckligen eller underförstått) avseende tillhandahållandet av Webbplatsen, inklusive utan begränsning när det gäller fullständighet, noggrannhet och aktualitet eller något Innehåll på Webbplatsen, eller när det gäller tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

I största utsträckning tillåten enligt tillämplig lag, utesluter vi allt ansvar (vare sig det uppstår genom avtal, skadestånd, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) som vi annars kan ha gentemot dig som ett resultat av fel eller felaktigheter i något Innehåll, otillgänglighet för Webbplatsen av vilken anledning som helst och någon representation eller uttalande som görs på Webbplatsen.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada vi orsakar som vi inte rimligen kunde förutse när du började använda Webbplatsen, till exempel om du förlorar intäkter, lön, vinster eller rykte som en följd av din användning av Webbplatsen och/eller handlingar eller underlåtenhet av någon tredje part som andra användare av Webbplatsen eller någon annan indirekt eller följdskada du kan ådra dig i samband med Webbplatsen och dess Innehåll.

Under inga omständigheter ska vårt samlade ansvar gentemot dig för alla och varje anspråk som uppstår från din användning av Webbplatsen (inklusive nedladdning eller användning av något Innehåll) överstiga de belopp som du har betalat till oss i förhållande till din användning av Webbplatsen eller dess Innehåll

Trots något annat villkor i dessa villkor och bestämmelser, utesluter vi inte eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår försumlighet, för bedrägeri eller någon falsk företrädelse som görs av oss på Webbplatsen eller för några andra lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas.

Allmänt

Dessa villkor är daterade den 10 september 2013. Inga ändringar av dessa villkor är giltiga eller har någon effekt om de inte godkänns av oss skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Våra nya villkor kommer att visas på Webbplatsen och genom att fortsätta använda och få åtkomst till Webbplatsen efter sådana ändringar samtycker du till att vara bunden av eventuella ändringar som vi gör. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för att verifiera sådana ändringar.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, måste alla meddelanden från dig till oss skickas via e-post till våra kontaktadresser i punkt 1.1 och alla meddelanden från oss till dig kommer att visas på vår webbplats från tid till annan.

Vi har inget ansvar gentemot dig för något brott mot dessa villkor som orsakas av något händelse eller omständighet som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, arbetskonflikter och andra industriella tvister, systemfel eller nätverksåtkomst, översvämning, brand, explosion eller olycka.

Om någon del av dessa villkor är eller blir ogiltig (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter eller begränsar vårt ansvar gentemot dig) kommer giltigheten hos någon annan del av dessa villkor inte att påverkas. Om vi väljer att inte hävda någon rättighet vi har gentemot dig när som helst, innebär detta inte att vi senare inte kan besluta att utöva eller hävda den rättigheten.

Med undantag för våra dotterbolag, direktörer, anställda eller representanter har en person som inte är part i detta avtal ingen rätt enligt United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att verkställa någon term i detta avtal.

Dessa villkor innehåller hela förståelsen och överenskommelsen mellan oss och dig avseende din användning av Webbplatsen och ersätter och ersätter alla representationer, uttalanden eller annan kommunikation (vare sig skriftlig eller på annat sätt) som gjorts av dig eller oss som inte finns här. Utan bedrägeri eller bedräglig missrepresentation från vår sida har vi inget ansvar för att någon sådan representation är osann eller vilseledande.

Du får inte tilldela, sublicensiera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon annan person.

Dessa villkor och eventuell tvist eller anspråk som uppstår i samband med det eller dess ämne ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

Våra e-handelsvillkor

Läs noga igenom dessa villkor och se till att du förstår dem innan du ansöker om ett konto eller en prenumeration på någon av våra produkter. Observera att genom att ansöka om ett konto eller senare ansöka om en prenumeration samtycker du till att vara bunden av villkoren.

Du bör skriva ut en kopia av villkoren eller spara dem på din dator för framtida referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren från tid till annan. Våra nya villkor kommer att visas på Webbplatsen och genom att fortsätta använda och få åtkomst till Webbplatsen efter sådana ändringar samtycker du till att vara bunden av eventuella ändringar som vi gör. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för att verifiera sådana ändringar.

När du köper tjänster från oss enligt dessa villkor har du vissa lagstadgade rättigheter, inklusive att tjänsterna utförs med erforderlig skicklighet och omsorg. Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Ytterligare information om dina lagstadgade rättigheter kan erhållas från ditt lokala medborgarrådgivningsbyrå (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Introduktion

Dessa e-handelsvillkor förklarar hur du kan registrera dig för ett konto och köpa en prenumeration. Genom att köpa en prenumeration ger vi dig tillgång till prenumerationsområdet och den relevanta produkten på Webbplatsen. Innan ditt konto aktiveras kommer du att bli ombedd att godkänna dessa villkor. Genom att aktivera ditt konto samtycker du oåterkalleligen till att vara bunden av dessa villkor. Om du har några frågor om något av våra villkor, kontakta oss gärna med hjälp av uppgifterna som anges i punkt 2.2 nedan.

Våra villkor finns endast tillgängliga på engelska. Inga andra språk kommer att gälla för dem.

Definitioner

I dessa e-handelsvillkor har följande ord följande betydelser:

Konto

Användarkontot som är åtkomligt via inloggningen till kontot som ger dig tillgång till gratisprover och demonstrationer av produkten och till prenumerationsköpssidan på Webbplatsen;

Inloggning till konto

Betyder de personliga inloggningsuppgifterna som krävs för att få åtkomst till kontot enligt punkt 6.1(a);

Ytterligare villkor

Har den betydelse som anges i punkt 6.2;

Bekräftelse-e-post

Har den betydelse som anges i punkt 6.1(B)(ii);

Avtal

Har den betydelse som anges i punkt 6.1(B)(ii);

Händelse utanför vår kontroll

Betyder varje handling eller händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter eller annan arbetskonflikt från tredje part, inbördeskrig, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det har förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel på allmänna eller privata telekommunikationsnät.

Prenumerationsområde

Betyder det begränsade området på Webbplatsen som är åtkomligt via kontot efter köp av en prenumeration där du kan få åtkomst till produkten under prenumerationsperioden;

Produkt

Betyder antingen (i) Fullt paket, (ii) Numeriskt resonemangspaket, (iii) Verbalt resonemangspaket, (iv) Diagrammatiskt resonemangspaket, (v) Situationsbedömningspaket eller (vi) något annat tillgängligt paket som beskrivs på Webbplatsen från tid till annan, inklusive eventuella demonstrations- eller exempeltester;

Tjänster

Betyder våra tjänster som tillåter och underlättar din åtkomst till prenumerationsområdet och produkten;

Prenumeration

Betyder våra tjänster som ger dig åtkomst till produkten under prenumerationsperioden via prenumerationsområdet.

Prenumerationsavgifter

Betyder våra avgifter för en prenumeration på en produkt som anges på Webbplatsen och kan ändras när som helst före din mottagande av vår bekräftelse-e-post;

Prenumerationsperiod

Betyder prenumerationsperioden som börjar på dagen då du mottar vår bekräftelse-e-post och automatiskt upphör senare under vilken du har tillåten åtkomst till produkten via prenumerationsområdet;

Villkor

Betyder e-handelsvillkoren som anges i detta dokument tillsammans med våra villkor för webbplatsanvändning, integritets- och cookiepolicy;

Du eller Din

Betyder personen som registrerar sig hos oss för ett konto. Om inte sammanhanget föranleder annat, ska ord i singularis inkludera pluralis och de i pluralis ska inkludera singularis.

En hänvisning till ett företag ska inkludera vilket företag, bolag eller annat juridiskt organ som helst, var och hur det än är registrerat eller etablerat.

En hänvisning till skriftlig eller skriftlig inkluderar e-post.

En fras introducerad av orden inklusive, inkluderar, särskilt eller till exempel, eller någon liknande fras, ska tolkas som illustrativ och ska inte begränsa generaliteten hos de relaterade allmänna orden.

Användning av vår webbplats

Din användning av vår webbplats regleras av våra villkor för webbplatsanvändning, integritetspolicy och cookiepolicy. Ta dig tid att läsa igenom dessa, eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller för dig.

När någon produkt görs tillgänglig för åtkomst eller nedladdning från Webbplatsen är detta vårt upphovsrättsskyddade verk. Du får bara använda sådana produkter i enlighet med dessa villkor. Alla sådana produkter görs tillgängliga för åtkomst eller nedladdning endast för ditt personliga bruk på ett icke-kommersiellt sätt om inte annat avtalats skriftligen av oss. All reproduktion eller omläggning av någon produkt som inte sker i enlighet med dessa villkor är uttryckligen förbjuden och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder.

Hur vi använder dina personuppgifter

Stegen som krävs för att skapa avtalet mellan dig och oss är följande: Skapa ditt konto: Du fyller i "registreringsformuläret" på Webbplatsen och registrerar dina personuppgifter hos oss genom att ange dem i e-formuläret. Innan ditt konto aktiveras kommer du att bli ombedd att godkänna villkoren. När du har godkänt villkoren genom att klicka i kryssrutan kan du aktivera ditt konto. Genom att aktivera ditt konto samtycker du oåterkalleligen till att vara bunden av dessa villkor. Syftet med kontot är att ge dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om att köpa en produkt.

Köpa en prenumeration: Du loggar in på ditt konto med hjälp av din inloggning till kontot, väljer önskad produkt via prenumerationsköpssidan och registrerar dina personliga betalningsuppgifter med PayPal ("Betalningsprocessen"). Vid slutet av Betalningsprocessen bekräftar vi att ditt konto kommer att få eller har fått åtkomst till prenumerationsområdet genom att skicka dig en bekräftelse på betalningen enligt punkt 6.1(b)(ii) nedan. Alla köp av produkter görs enligt våra villkor.

 • Vi kan skicka dig ett e-postmeddelande för att meddela att vi inte accepterar din beställning av en prenumeration. Detta beror vanligtvis på följande skäl:
 • Produkterna är inte tillgängliga;
 • Vi kan inte få auktorisation för din betalning;
 • Du har inte tillåtelse att köpa produkten; eller
 • Det har förekommit ett fel från vår sida i prissättningen eller beskrivningen av produkten.
 • Vi kommer bara att acceptera din beställning av en prenumeration när du har klickat i kryssrutan bredvid villkoren på registreringssidan. Vid detta tillfälle kommer ditt konto att uppdateras och ges åtkomst till prenumerationsområdet inom 48 timmar och under prenumerationsperioden och ett juridiskt bindande avtal kommer att ingå mellan dig och oss ("Avtalet").

Prenumerationsperioden och prenumerationsavgifterna

 • Produkten kan köpas genom prenumeration, vilket aktiverar ditt konto med åtkomst till prenumerationsområdet där produkten kan nås under prenumerationsperioden.

Prenumerationsavgifterna betalas i förskott och kan inte avbokas eller återbetalas efter att tjänsterna har påbörjats enligt punkt 6.1(b)(iii). När avtalet har ingåtts förblir prenumerationsavgifterna fortfarande förfallna och betalbara oavsett i vilken utsträckning du använder tjänsterna.

Slutet på avtalet

Om avtalet avslutas påverkar det inte vår rätt att få några pengar som du är skyldig oss enligt e-handelsvillkoren.

Begränsning av vårt ansvar:

Om du är ett företag tillhandahåller vi endast tjänsterna för intern användning av ditt företag, och du samtycker till att inte använda någon produkt för något återförsäljning eller något annat kommersiellt ändamål (inklusive intern användning utan föregående skriftligt godkännande från oss).

Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

 • dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet;
 • bedrägeri eller bedräglig missrepresentation; eller
 • något annat ansvar som inte kan lagligen uteslutas eller begränsas.

Vi kommer under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot dig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet), felaktig framställning (vare sig oskyldig eller försumlig), återbetalning eller på annat sätt för någon förlust av vinster, förlust av affärsmöjligheter, förlust av goodwill eller liknande förluster eller ren ekonomisk förlust eller för någon indirekt eller följdskada, kostnad, skada, avgift eller utgift som uppstår på något sätt.

Vårt totala ansvar gentemot dig avseende alla andra förluster som uppstår i samband med avtalet eller tjänsterna, vare sig det är i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, ska under inga omständigheter överstiga prenumerationsavgifterna som du har betalat till oss under de tolv månaderna före det datum då händelsen som ledde till förlusten, skadan eller kravet inträffade.

Förutom som uttryckligen anges i dessa e-handelsvillkor ger vi inga föreställningar, garantier eller åtaganden avseende produkterna eller tjänsterna. Eventuell representation, villkor eller garanti som kan antas eller införas i dessa e-handelsvillkor genom lag, sedvänja eller på annat sätt utesluts i största utsträckning som tillåts enligt lag. Särskilt kommer vi inte att vara ansvariga för att säkerställa att produkterna är lämpliga för dina ändamål.

Om vi inte uppfyller dessa e-handelsvillkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du kan drabbas av som är en rimligt förutsägbar följd av vårt brott mot dessa e-handelsvillkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om de var en uppenbar följd av vårt brott eller om de var övervägda av dig och oss vid tidpunkten för att vi ingick avtalet. Vi ansvarar inte för indirekta förluster som inträffar som en bieffekt av huvudförlusten eller skadan och som inte är förutsägbara av dig och oss (såsom förlust av vinster, förlust av affärsmöjligheter, affärsavbrott eller förlust av möjligheter).

Vi utesluter eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för:

 • dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet;
 • bedrägeri eller bedräglig missrepresentation;
 • något brott mot villkoren som antyds i lagen om tillhandahållande av varor och tjänster 1982;
 • defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987; eller
 • något annat ansvar som inte kan lagligen uteslutas.

Händelser utanför vår kontroll

Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för någon underlåtelse att utföra eller fördröjning i utförandet av någon av våra skyldigheter enligt villkoren som orsakas av en händelse utanför vår kontroll.

Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt villkoren:

 • Vi kommer att kontakta dig via e-post så snart som rimligen möjligt för att meddela dig;
 • Våra skyldigheter enligt avtalet kommer att suspenderas och tiden för utförande av våra skyldigheter kommer att förlängas under hela händelsen utanför vår kontroll.

Andra viktiga villkor

Överlåtelse av oss: Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor. Vi kommer alltid att meddela dig via e-post eller genom att publicera en notis på Webbplatsen om detta inträffar. Användningen av dina personuppgifter anges i vår integritetspolicy.

Överlåtelse av dig: Du får inte överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi inte godkänner att du får göra det skriftligen.

Tredje parts rättigheter: Avtalet är mellan dig och oss. Ingen annan person har några rättigheter att verkställa några av dess villkor, vare sig enligt Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 eller på annat sätt.

Ogiltighet: Varje stycke i dessa e-handelsvillkor fungerar separat. Om någon domstol eller annan behörig myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller ogiltigt, kommer de återstående styckena att förbli fullt giltiga och verkställbara.

Inget avstående: Om vi inte kräver att du fullgör någon av dina skyldigheter enligt villkoren, eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och innebär inte att du inte behöver följa dessa skyldigheter. Om vi avstår från att kräva betalning från dig för något fel, kommer vi bara att göra det skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt kommer att avstå från något senare fel från dig.

Jurisdiktion (Konsument): Om du är konsument, observera att villkoren regleras av engelsk lag. Detta innebär att ett avtal om en prenumeration för att få åtkomst till produkter via vår webbplats och eventuell tvist eller anspråk som uppstår i samband med det kommer att styras av engelsk lag. Du och vi samtycker båda till de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka talan i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland.

Jurisdiktion (Företag): Om du är ett företag regleras villkoren av engelsk lag. Detta innebär att ett avtal och eventuell tvist eller anspråk som uppstår i samband med det eller dess ämne eller upprättelse (inklusive icke-kontraktsbundna tvister eller anspråk) kommer att styras av engelsk lag. Vi samtycker båda till de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Återbetalningspolicy

30 dagars pengarna tillbaka-garanti och återbetalningspolicy

De tester vi tillhandahåller är till för att öva och simulera de faktiska prov du kommer att stöta på. De är inte utformade för att vara identiska med de faktiska testerna och bryter inte mot någon upphovsrättslag. Vårt mål är att ge dig exponering för flera tester och hjälpa dig att lära dig färdigheter som du kan tillämpa på vilka tester du än står inför. Våra villkor för 30 dagars pengarna tillbaka-garanti gäller endast för enskilda betalande kunder. För att begära en återbetalning måste du skicka in en återbetalningsbegäran inom 30 dagar efter att du har köpt ditt paket.

Kom ihåg att vi som säljare på en onlineplattform utsätts för höga nivåer av missbruk. Vi är glada att kunna erbjuda återbetalningar som uppfyller följande krav, men vi kan inte erbjuda dem i alla situationer. Förhoppningsvis förstår du att vi alltid kommer att försöka agera rättvist för att se till att du är nöjd med din service och att vi kan fortsätta vara verksamma för att fortsätta att betjäna dig.

Återbetalning kommer att ges i följande fall:

 • Paketet användes inte alls. Detta innebär att inga tester togs och du loggade aldrig in.
 • Det var ett tekniskt fel från vår sida som förhindrade dig från att få åtkomst till ditt konto. Om vi löser detta inom 48 timmar kommer detta fall inte att vara giltigt för en återbetalning.
 • Det fanns en betydande diskrepans mellan våra tester och de verkliga arbetsgivartesterna. Om diskrepanserna var betydande kommer en full återbetalning att ges. Om det fanns diskrepanser, men de ansågs inte vara betydande, kommer en delvis återbetalning på 25% - 50% att ges. Betydelsens grad kommer att bedömas utifrån informationen du lämnar i din återbetalningsbegäran.

För att skydda oss mot bedräglig verksamhet är vi inte skyldiga att ge återbetalningar för skäl som ligger utanför dessa, till exempel:

 • Du gillar inte plattformen
 • Du klarade inte dina tester
 • Du tycker att frågorna är för svåra / lätta
 • Du registrerade dig av misstag