Vilkår og betingelser

Vilkår for bruk av nettsiden

Innledning

Disse brukervilkårene forklarer hvordan du kan bruke denne nettsiden (‘Nettstedet’). Referanser i disse vilkårene til Nettstedet inkluderer følgende nettsider:

https://www.psychometrictests.org og alle tilknyttede nettsider.

Du bør lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker Nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle dokumenter som refereres til i dem. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet. Hvis du har spørsmål om Nettstedet, vennligst kontakt oss.

Definisjoner og tolkning

Evnetest

Betyr enhver numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammatisk resonnering, situasjonsbedømmelse eller annen evnetest eller produkt tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen;

Innhold

Betyr all tekst, bilder, video, lyd eller annet multimedieinnhold, programvare eller annen informasjon eller materiale som er sendt inn til, eksisterer på eller er tilgjengelig fra Nettstedet;

Vi, Oss eller Vår

Betyr Psychometric Tests Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsregistreringsnummer 07878987 med registrert kontor i 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyr personen som får tilgang til eller bruker Nettstedet, dets Innhold eller noen Evnetest; og

Virus:

Betyr uten begrensning, skadelig kode, trojanere, ormer og virus, lås, autorisasjonsnøkkel eller lignende enhet som svekker eller kan svekke driften av Nettstedet.

Tolking:

Med mindre sammenhengen krever noe annet, skal ord i entall inkludere flertall, og ord i flertall skal inkludere entall; og

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generelle relaterte ord.

Begrensninger på bruk

Nettstedet er kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Som en betingelse for din bruk av Nettstedet, godtar du:

 • å ikke bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, eller forbudt av disse vilkårene.
 • å ikke ærekrenke eller nedvurdere noen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedsettende eller fornærmende måte, eller på annen måte bruke Nettstedet eller dets

Innhold på en måte som bringer Oss eller noen tredjepart i vanry eller gjør at vi kan bli ansvarlige overfor noen tredjepart;

 • å ikke reversere, dekompilere, kopiere, endre, distribuere, overføre, lisensiere, sublicensiere, vise, revidere, utføre, overføre, selge eller på annen måte gjøre tilgjengelig for noen tredjepart eller på annen måte publisere, lenke til, lage deriverte verk fra eller utnytte på noen måte Nettstedet eller dets Innhold, med mindre det er tillatt av Oss i henhold til disse vilkårene eller som uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov;
 • å ikke bruke Nettstedet til å distribuere Virus;
 • å ikke representere eller antyde at Vi støtter noen annen virksomhet, produkt eller tjeneste med mindre Vi har avtalt skriftlig å gjøre det separat; og
 • at Du er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som Du kan pådra deg i forbindelse med din bruk av Nettstedet, og at Du er ansvarlig for å holde passordet ditt og andre kontodetaljer konfidensielle.

Vi forbeholder oss retten til å hindre eller suspendere din tilgang til Nettstedet hvis du ikke overholder noen del av disse vilkårene eller gjeldende lov.

Eierskap, bruk og immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og alle immaterielle rettigheter knyttet til Nettstedet (inkludert uten begrensning alt Innhold) eies av Oss. Vi reserverer alle våre immaterielle rettigheter (som inkluderer uten begrensning alt opphavsrett, varemerker, domenenavn, designrettigheter, database rettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver art) enten registrert eller uregistrert hvor som helst i verden.

Ingenting i disse vilkårene gir Deg noen rettigheter til Nettstedet annet enn det som er nødvendig for å gi Deg tilgang til Nettstedet. Du godtar å ikke justere, forsøke å omgå eller slette noen immaterielle rettighetsmerknader som finnes på Nettstedet og spesielt innenfor noe digitalt rettighets- eller annen sikkerhetsteknologi som er innebygd eller inneholdt i noe Innhold på Nettstedet.

Nøyaktighet av informasjon og tilgjengelighet av Nettstedet

Mens Vi gjør rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på Nettstedet, representerer, garanterer eller lover Vi ikke (verken uttrykkelig eller implisitt) at noe Innhold er eller forblir tilgjengelig, nøyaktig, komplett og oppdatert, fri for feil, feil eller utelatelser eller egnet eller egnet for noe formål. Enhver tillit du måtte ha til informasjonen på dette Nettstedet er på egen risiko, og Vi kan suspendere eller avslutte driften av Nettstedet når som helst etter eget skjønn. Ingenting i disse vilkårene skal påvirke noen obligatorisk lovpålagt krav eller dine lovfestede rettigheter. Innholdet på Nettstedet er kun til generell informasjon og for å informere Deg om Oss og Våre produkter og nyheter, funksjoner, tjenester og andre nettsteder som kan være av interesse. Det utgjør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller noen annen type rådgivning og bør ikke stole på til noe formål.

Mens Vi gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre at Nettstedet er tilgjengelig, representerer, garanterer eller garanterer Vi på noen måte Nettstedets kontinuerlige tilgjengelighet til enhver tid eller uavbrukt bruk av Nettstedet av Deg.

Hyperkoblinger og tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til tredjeparts nettsteder annet enn Nettstedet. Slike hyperkoblinger eller referanser tilbys kun for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og påtar oss intet ansvar for innhold, materiale eller informasjon som finnes der. Visning av en hyperkobling og referanse til et tredjeparts nettsted utgjør ikke en godkjenning av en slik tredjeparts nettsted, produkter eller tjenester. Bruken av et tredjeparts nettsted kan være underlagt vilkårene og betingelsene til det tredjeparts nettstedet.

Garantier og begrensning av ansvar

Du godtar at din bruk av Nettstedet er på ‘som tilgjengelig’-basis. Som nevnt ovenfor, med mindre annet uttrykkelig kreves i henhold til gjeldende lov, gir Vi ingen representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår (enten uttrykkelig eller implisitt) i forbindelse med levering av Nettstedet, inkludert uten begrensning når det gjelder fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet eller noe Innhold på Nettstedet, eller når det gjelder tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker Vi alt ansvar (uansett om det oppstår i kontrakt, erstatningsrett, brudd på lovpålagte forpliktelser eller på annen måte) som Vi ellers kan ha overfor Deg som et resultat av eventuelle feil eller unøyaktigheter i noe Innhold, utilgjengeligheten av Nettstedet av hvilken som helst grunn, og enhver representasjon eller uttalelse som er gjort på Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som Vi forårsaker som Vi ikke kunne forutse rimelig da Du begynte å bruke Nettstedet, for eksempel hvis du taper inntekt, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av din bruk av Nettstedet og/eller handlingene eller unnlatelsene til en tredjepart som andre brukere av Nettstedet eller noen annen indirekte eller følgeskade du kan pådra deg i forbindelse med Nettstedet og dets Innhold.

Under ingen omstendigheter skal vårt samlede ansvar overfor Deg for ethvert krav som oppstår fra din bruk av Nettstedet (inkludert nedlasting eller bruk av noe Innhold) overstige beløpene som er betalt av Deg til Oss i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller dets Innhold.

Uavhengig av andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, ekskluderer eller begrenser Vi ikke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller enhver svikefull fremstilling gjort av Oss på Nettstedet eller for noen andre lovfestede rettigheter som ikke kan utelukkes.

Generelt

Disse vilkårene er datert 10. september 2013. Ingen endringer i disse vilkårene er gyldige eller har noen virkning med mindre de er avtalt av Oss skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, godtar du å være bundet av eventuelle endringer foretatt av Oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å verifisere slike endringer.

Med mindre annet uttrykkelig angitt i disse vilkårene, må alle meldinger fra Deg til Oss sendes per e-post til våre kontaktadresser i klausul 1.1, og alle meldinger fra Oss til Deg vil bli vist på vår nettside fra tid til annen.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor Deg for noen brudd på disse vilkårene som skyldes noen hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout og andre arbeidskonflikter fra tredjeparter, borgerlig uro, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setningssenkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Hvis noe av disse vilkårene eller betingelsene blir eller blir ugyldige (inkludert enhver bestemmelse der vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor Deg), vil gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene ikke bli påvirket. Hvis Vi velger å ikke håndheve noen rettighet vi har mot Deg til enhver tid, betyr ikke det at Vi senere ikke kan bestemme oss for å utøve eller håndheve den rettigheten.

Bortsett fra våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte eller representanter, har en person som ikke er en part i denne avtalen, ingen rettigheter i henhold til den britiske kontraktsloven (rettigheter for tredjeparter) av 1999 til å håndheve noen bestemmelse i denne avtalen.

Disse vilkårene inneholder den fulle forståelsen og avtalen mellom Oss og Deg med hensyn til din bruk av Nettstedet og erstatter enhver representasjon, erklæring eller annen kommunikasjon (enten skriftlig eller på annen måte) som er gjort av Deg eller Oss og som ikke er inneholdt her. Bortsett fra svindel eller svikefull fremstilling, skal Vi ikke være ansvarlige for noen slik representasjon som er usann eller villedende.

Du kan ikke overføre, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene til noen annen person.

Disse vilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det eller dets emne, skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov.

Våre e-handelsvilkår og betingelser

Vennligst les disse vilkårene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du søker om en konto eller et abonnement på noen av våre produkter. Vær oppmerksom på at ved å søke om en konto eller deretter et abonnement, godtar du å være bundet av vilkårene.

Du bør skrive ut en kopi av vilkårene eller lagre dem på datamaskinen din for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, godtar du å være bundet av eventuelle endringer foretatt av Oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å verifisere slike endringer.

Når du kjøper tjenester fra Oss i henhold til disse vilkårene, har du visse lovfestede rettigheter, inkludert at tjenestene utføres med nødvendig ferdighet og omsorg. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter. Mer informasjon om dine lovfestede rettigheter kan fås fra ditt lokale Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Innledning

Disse e-handelsvilkårene forklarer hvordan du kan registrere deg for en konto og kjøpe et abonnement. Ved å kjøpe et abonnement vil Vi gi deg tilgang til abonnementsområdet og det relevante produktet på Nettstedet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta disse vilkårene. Ved å aktivere kontoen din, godtar du uopprettelig å være bundet av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål om noen av våre vilkår, vennligst kontakt Oss ved å bruke detaljene som er angitt i klausul 2.2 nedenfor.

Våre vilkår er bare tilgjengelige på engelsk. Ingen andre språk gjelder for dem.

Definisjoner

I disse e-handelsvilkårene har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brukerkontoen som er tilgjengelig via påloggingsportalen for kontoen, som gir deg tilgang til gratis prøver og demonstrasjoner av produktet og til abonnementskjøpsportalen på Nettstedet;

Konto pålogging

Betyr de personlige innloggingsdetaljene som kreves for å få tilgang til kontoen som angitt i klausul 6.1(a);

Tilleggsbetingelser

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.2;

Bekreftelses-e-post

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.1(B)(ii);

Hendelse utenfor vår kontroll

Betyr enhver handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout eller annen arbeidskonflikt fra tredjeparter, borgerlig uro, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setningssenkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Abonnementsområde

Betyr det begrensede området på Nettstedet som er tilgjengelig via kontoen etter kjøp av et abonnement, der du kan få tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden;

Produkt

Betyr enten (i) Full pakke, (ii) Numerisk resonneringspakke, (iii) Verbal resonneringspakke, (iv) Diagrammatisk resonneringspakke, (v) Situasjonsbedømmelsespakke eller (vi) en annen tilgjengelig pakke som er beskrevet på Nettstedet fra tid til annen, inkludert eventuelle demonstrasjons- eller eksempeltester;

Tjenester

Betyr våre tjenester som tillater og letter din tilgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyr våre tjenester som gir deg tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsavgifter

Betyr våre gebyrer for et abonnement på et produkt som er angitt på Nettstedet og som kan endres når som helst før du mottar vår bekreftelses-e-post;

Abonnementsperiode

Betyr abonnementsperioden som starter på datoen du mottar vår bekreftelses-e-post og automatisk utløper senere, der du har tillatelse til å få tilgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyr e-handelsvilkårene som er angitt i dette dokumentet sammen med våre vilkår for bruk av nettstedet, personvernpolicyen og informasjonskapselpolicyen;

Du eller Din

Betyr personen som registrerer seg hos Oss for en konto. Med mindre sammenhengen krever noe annet, skal ord i entall inkludere flertall, og ord i flertall skal inkludere entall.

En referanse til et selskap skal inkludere ethvert selskap, korporasjon eller annet juridisk enhet, uansett hvor og hvordan det er inkorporert eller etablert.

En referanse til skriftlig eller skriftlig inkluderer e-post.

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generelle relaterte ord.

Bruk av nettstedet vårt

Din bruk av nettstedet vårt er regulert av våre vilkår for bruk av nettstedet, personvernpolicyen og informasjonskapselpolicyen. Vennligst ta deg tid til å lese disse, da de inneholder viktige vilkår som gjelder for deg.

Når et produkt er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting fra nettstedet, er dette vårt opphavsrettsbeskyttede arbeid. Du kan bare bruke slike produkter i samsvar med disse vilkårene. Alle slike produkter er kun tilgjengelige for tilgang eller nedlasting kun for personlig bruk på en ikke-kommersiell måte med mindre annet er avtalt skriftlig av Oss. Enhver reproduksjon eller videreformidling av et produkt som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan medføre alvorlige sivile og strafferettslige straffetiltak.

Hvordan vi bruker dine personlige data

Trinnene som kreves for å opprette kontrakten mellom deg og Oss er som følger: Opprette kontoen din: Du fullfører ‘registreringsskjemaet’ på nettstedet og registrerer dine personlige data hos Oss ved å legge dem inn i e-skjemaet. Før kontoen din aktiveres, vil du bli bedt om å godta vilkårene. Når du har godtatt vilkårene ved å klikke i avmerkingsboksen, kan du aktivere kontoen din. Ved å aktivere kontoen din, godtar du uopprettelig å være bundet av disse vilkårene. Hensikten med kontoen er å gi deg muligheten til å ta en informert beslutning om å kjøpe et produkt.

Kjøp av abonnement: Du logger deg inn på kontoen din ved å bruke påloggingsdetaljene for kontoen, velger ønsket produkt(er) via abonnementskjøpsportalen og registrerer dine personlige betalingsdetaljer med PayPal (‘Betalingsprosessen’). Ved slutten av betalingsprosessen vil Vi bekrefte at kontoen din vil få eller har fått tilgang til abonnementsområdet ved å sende deg en e-post med bekreftelse på betaling i samsvar med klausul 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle kjøp av produkter gjøres i henhold til våre vilkår.

 • Vi kan sende deg en e-post for å si at vi ikke godtar bestillingen din for et abonnement. Dette er vanligvis av følgende årsaker:
 • Produktene er ikke tilgjengelige;
 • Vi kan ikke få autorisasjon for betalingen din;
 • Du har ikke tillatelse til å kjøpe produktet; eller
 • Det har vært en feil fra Oss ved prisingen eller beskrivelsen av produktet.
 • Vi vil bare godta bestillingen din for et abonnement når du har klikket avmerkingsboksen ved siden av vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunktet blir kontoen din oppdatert og gitt tilgang til abonnementsområdet innen 48 timer og for varigheten av abonnementsperioden, og en rettslig bindende kontrakt vil bli inngått mellom deg og Oss (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsavgiftene

 • Produktet kan kjøpes via abonnement, som aktiverer kontoen din med tilgang til abonnementsområdet der produktet kan fås tilgang til i løpet av abonnementsperioden.

Abonnementsavgiftene betales på forhånd og kan ikke avbestilles eller refunderes etter at tjenestene er startet i henhold til klausul 6.1(b)(iii). Når Kontrakten er inngått, forblir abonnementsavgiftene forfallne og betalbare uavhengig av i hvilken grad du benytter deg av tjenestene.

Avslutning av kontrakten

Hvis Kontrakten avsluttes, påvirker det ikke vår rett til å motta eventuelle penger du skylder oss i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrensning av vårt ansvar:

Hvis du er en bedrift, leverer vi bare tjenestene for intern bruk i din virksomhet, og du samtykker i å ikke bruke noe produkt til videresalg eller andre kommersielle formål (inkludert intern bruk i virksomheten uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Oss).

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller svikefull fremstilling; eller
 • noe annet ansvar som ikke lovlig kan utelukkes eller begrenses.

Under ingen omstendigheter vil Vi være ansvarlige overfor Deg i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagte forpliktelser), svikefull (enten uskyldig eller uaktsom), restitusjon eller på annen måte for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tapt goodwill eller lignende tap, eller ren økonomisk tap, eller for noe indirekte eller følgeskade, kostnader, skader, gebyrer eller utgifter uansett hvordan de oppstår.

Vårt totale ansvar overfor deg med hensyn til alle andre tap som oppstår under eller i forbindelse med Kontrakten eller tjenestene, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte forpliktelser eller på annen måte, skal under ingen omstendigheter overstige abonnementsavgiftene som er betalt av Deg i de tolv månedene før datoen for hendelsen som førte til tapet, skaden eller kravet.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse e-handelsvilkårene, gir Vi ingen representasjoner, garantier eller forsikringer i forbindelse med Produktene eller tjenestene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan være underforstått eller innarbeidet i disse e-handelsvilkårene i henhold til lov, sedvane eller på annen måte, er utelukket i den grad det er tillatt i henhold til loven. Spesielt vil Vi ikke være ansvarlige for å sikre at Produktene er egnet for dine formål.

Hvis Vi ikke overholder disse e-handelsvilkårene, er Vi ansvarlige for tap eller skade du kan lide som er en forutsigbar følge av vårt brudd på disse e-handelsvilkårene eller vår uaktsomhet, men Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbar hvis de var en åpenbar følge av vårt brudd eller hvis de ble vurdert av deg og Oss på tidspunktet vi inngikk Kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som oppstår som en utilsiktet virkning av hovedtapet eller skaden og som ikke er forutsigbar av deg og Oss (for eksempel tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av mulighet).

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller svikefull fremstilling;
 • brudd på vilkårene som er underforstått i lov om levering av varer og tjenester fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noe annet ansvar som ikke lovlig kan utelukkes eller begrenses.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for noen manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll.

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker oppfyllelsen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, vil:

 • Vi kontakte deg per e-post så snart som mulig for å varsle deg; og
 • Våre forpliktelser i henhold til Kontrakten vil bli suspendert, og fristen for oppfyllelse av våre forpliktelser vil bli forlenget for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll.

Andre viktige vilkår

Overføring av våre rettigheter: Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Vi vil alltid varsle deg per e-post eller ved å legge ut en melding på Nettstedet hvis dette skjer. Bruken av dine personlige data er beskrevet i vår personvernpolicy.

Overføring av dine rettigheter: Du kan ikke overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person med mindre vi er enige om at du kan gjøre det skriftlig.

Tredjeparters rettigheter: Kontrakten er mellom deg og Oss. Ingen andre personer har rett til å håndheve noen av vilkårene, enten i henhold til Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 eller på annen måte.

Delbarhet: Hver av avsnittene i disse e-handelsvilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende avsnittene forbli fullt ut gyldige og effektive.

Ingen avkall: Hvis Vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til vilkårene, eller hvis Vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis Vi utsetter dette, betyr ikke det at Vi har frafalt våre rettigheter overfor deg, og betyr ikke at du ikke trenger å oppfylle disse forpliktelsene. Hvis Vi frafaller et brudd fra deg, vil Vi bare gjøre det skriftlig, og det betyr ikke at Vi automatisk vil frafalle eventuelle senere brudd fra deg.

Jurisdiksjon (Forbruker): Hvis du er en forbruker, vennligst merk at vilkårene er underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt for et abonnement for å få tilgang til produkter gjennom vårt nettsted og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det, vil være underlagt lovene i England og Wales. Du og Vi er enige om at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du imidlertid er bosatt i Nord-Irland, kan du også bringe søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også bringe søksmål i Skottland.

Jurisdiksjon (Bedrift): Hvis du er en bedrift, er vilkårene underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med den eller dens emne eller dannelsen (inkludert ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi er begge enige om den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Refusjonspolitikk

30-dagers pengene tilbake-garanti og refusjonspolitikk

Testene vi tilbyr er for øvelse og simulering av de faktiske eksamenene du vil møte. De er ikke ment å være de samme som de faktiske testene og bryter ikke med noen opphavsrettslov. Målet vårt er å gi deg eksponering for flere tester og hjelpe deg med å lære ferdigheter som du kan bruke uansett hvilke tester du møter. Vilkårene og betingelsene for vår 30-dagers pengene tilbake-garanti gjelder bare for individuelle betalende kunder. For å kreve refusjon må du sende en refusjonsforespørsel innen 30 dager etter kjøpet av pakken.

Vennligst husk at som en selger av en nettbasert plattform er vi utsatt for høye nivåer av misbruk. Vi er glade for å gi refusjon i samsvar med følgende krav, men kan ikke gi refusjon under alle omstendigheter. Forhåpentligvis forstår du at vi alltid vil prøve å handle rettferdig for å sikre at du er fornøyd med tjenesten din, og at vi kan fortsette å betjene deg.

Refusjon vil bli gitt i følgende tilfeller:

 • Pakken ble ikke brukt i det hele tatt. Dette betyr at ingen tester ble tatt og du logget deg aldri inn.
 • Det var en teknisk feil på vår side som hindret deg i å få tilgang til kontoen din. Hvis vi løser dette innen 48 timer, vil ikke dette tilfellet være gyldig for refusjon.
 • Det var en betydelig avvik mellom våre tester og de virkelige arbeidsgivertestene. Hvis avvikene var betydelige, vil en full refusjon bli gitt. Hvis det var avvik, men de ikke ble ansett som betydelige, vil en delvis refusjon på 25% - 50% bli gitt. Nivået av betydelighet vil bli vurdert ut fra informasjonen du oppgir i refusjonsforespørselen din.

For å beskytte oss mot svindel, er vi ikke forpliktet til å gi refusjon for grunner som faller utenfor disse, for eksempel:

 • Du liker ikke plattformen
 • Du besto ikke testene dine
 • Du synes spørsmålene er for vanskelige / lette
 • Du meldte deg på ved en feiltakelse