Algemene Voorwaarden

Website gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe u deze website (de 'Site') kunt gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.psychometrictests.org en alle bijbehorende webpagina's.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Site stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Als u niet akkoord gaat met een van deze algemene voorwaarden, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationeel oordeelsvermogen of enige andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd op de Site beschikbaar is;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeelding, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat wordt ingediend, bestaat op of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, Ons of Onze

Betekent Psychometrische Tests Limited, een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 07878987, waarvan het geregistreerde kantoor is gevestigd aan 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

U of Uw

Betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, de Inhoud ervan of een Capaciteitstest; en

Virus

Betekent zonder beperking, elke schadelijke code, trojans, wormen en virussen, slot, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site verstoort of kan verstoren.

Interpretatie

Tenzij de context anders vereist, omvat het enkelvoud meervoud en het meervoud enkelvoud; en

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en beperkt de algemeenheid van de daarmee samenhangende algemene woorden niet.

Beperkingen op het gebruik

De Site is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site gaat u ermee akkoord:

 • de Site niet te gebruiken voor een doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet, of verboden door deze Voorwaarden.
 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken op een obscene, denigrerende of beledigende manier of anderszins de Site of de

Inhoud ervan te gebruiken op een manier die ons of een derde partij in diskrediet brengt of ons aansprakelijk maakt jegens een derde partij;

 • de Site niet te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, licentiëren, sublicentiëren, weergeven, herzien, uitvoeren, overdragen, verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan een derde partij of anderszins publiceren, deep-link, afgeleide werken maken van of exploiteren op enige wijze de Site of de Inhoud ervan, behalve zoals toegestaan door ons onder deze Voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wet;
 • de Site niet te gebruiken om Virussen te verspreiden;
 • niet te beweren of te suggereren dat wij een ander bedrijf, product of dienst goedkeuren, tenzij wij afzonderlijk schriftelijk hebben ingestemd dit te doen; en
 • dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u kunt maken met betrekking tot uw gebruik van de Site en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief maar niet beperkt tot alle Inhoud) zijn in ons bezit. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (die onder meer alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook omvatten), of deze nu geregistreerd of ongeregistreerd zijn waar dan ook ter wereld.

Niets in deze Voorwaarden verleent u rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsaanduidingen op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en met name in enige digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die is ingebed of opgenomen in enige Site-inhoud.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op de Site op te nemen, geven wij geen verklaringen, garanties of beloften (hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend) dat enige Inhoud beschikbaar is, nauwkeurig, volledig en up-to-date blijft, vrij is van bugs, fouten of weglatingen of geschikt is voor een bepaald doel. Elke afhankelijkheid die u kunt plaatsen op de informatie op deze Site is voor uw eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze Voorwaarden mag van invloed zijn op enige verplichte wettelijke eis of uw wettelijke rechten. De inhoud op de Site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de voortdurende beschikbaarheid van de Site of het ononderbroken gebruik van de Site door u.

De Site kan hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten, anders dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin wordt aangetroffen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring van een dergelijke website van een derde partij, producten of diensten. Uw gebruik van een website van een derde partij kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die website van een derde partij.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

U stemt ermee in dat u de Site gebruikt op basis van 'zoals beschikbaar'. Zoals hierboven vermeld, geven wij, behalve zoals anders uitdrukkelijk vereist door het toepasselijke recht, geen verklaringen, garanties, voorwaarden of andere bepalingen (hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief maar niet beperkt tot volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit of enige Inhoud op de Site, of met betrekking tot voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit (hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke plicht of anderszins) die wij anders zouden kunnen hebben jegens u als gevolg van enige fout of onnauwkeurigheid in enige Inhoud, de niet-beschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige voorstelling of verklaring op de Site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat u de Site ging gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van uw gebruik van de Site en/of de handelingen of omissies van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site, of voor enig ander indirect of gevolgschade die u kunt oplopen in verband met de Site en de Inhoud ervan.

In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige Inhoud) de bedragen overschrijden die door u aan ons zijn betaald met betrekking tot uw gebruik van de Site of de Inhoud ervan.

Onverminderd enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons op de Site of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van kracht op 10 september 2013. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is geldig of heeft enig effect, tenzij schriftelijk door ons overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door het gebruik en de toegang tot de Site voort te zetten na dergelijke wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan u worden weergegeven op onze website van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, storingen van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

Als een deel van deze voorwaarden onafdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van een ander deel van deze voorwaarden. Als wij ervoor kiezen om geen enkel recht dat wij tegen u hebben op enig moment af te dwingen, betekent dit niet dat wij later besluiten om dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Site en vervangen elke verklaring, mededeling of andere communicatie (hetzij schriftelijk of anderszins) die door u of ons wordt gedaan en die hierin niet is opgenomen. Behalve in geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige onwaarheid of misleiding van een dergelijke verklaring.

U mag geen van uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de inhoud ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Onze e-commercevoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u zich aanmeldt voor een account of een abonnement op een van onze producten. Houd er rekening mee dat u door u aan te melden voor een account of vervolgens voor een abonnement ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden.

U moet een kopie van de voorwaarden afdrukken of op uw computer opslaan voor toekomstige referentie. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door het gebruik en de toegang tot de Site voort te zetten na dergelijke wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer u Services bij ons koopt op grond van deze Voorwaarden, heeft u bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de diensten worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorgvuldigheid. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u verkrijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze e-commercevoorwaarden leggen uit hoe u zich kunt registreren voor een account en een abonnement kunt kopen. Door een abonnement te kopen, geven wij u toegang tot het abonnementsgebied en het relevante product op de Site. Voordat uw account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Door uw account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze voorwaarden. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gegevens die worden vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Er zijn geen andere talen van toepassing op deze voorwaarden.

Definities

In deze e-commercevoorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het Account Login-portaal waarmee u toegang heeft tot gratis monsters en demonstraties van het product en tot het abonnementsaankoopportaal op de Site;

Account Login

Betekent de persoonlijke inloggegevens die vereist zijn om toegang te krijgen tot het account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende Voorwaarden

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.2;

Bevestigingsmail

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.1(B)(ii);

Contract

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.1(B)(ii);

Gebeurtenis buiten onze controle

Betekent elke handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of ander industrieel optreden door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het account na aankoop van een abonnement waar u toegang heeft tot het product gedurende de abonnementsperiode;

Product

Betekent hetzij (i) het volledige pakket, (ii) het numerieke redeneringspakket, (iii) het verbale redeneringspakket, (iv) het diagrammatische redeneringspakket, (v) het situationeel oordeelsvermogenpakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals gedetailleerd op de Site van tijd tot tijd, inclusief enige demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten om uw toegang tot het abonnementsgebied en tot het product mogelijk te maken;

Abonnement

Betekent onze diensten om u toegang te geven tot het product gedurende de abonnementsperiode via het abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze kosten voor een abonnement op een product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment vóór ontvangst van onze bevestigingsmail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die begint op de datum waarop u onze bevestigingsmail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop u toegang heeft tot het product via het abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de e-commercevoorwaarden zoals uiteengezet in dit document, samen met onze websitevoorwaarden, privacy- en cookiebeleid;

U of Uw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een account. Tenzij de context anders vereist, omvat het enkelvoud meervoud en in het meervoud het enkelvoud.

Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke vennootschap of andere rechtspersoon, waar en hoe dan ook opgericht of gevestigd.

Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk omvat e-mail.

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en beperkt de algemeenheid van de daarmee samenhangende algemene woorden niet.

Gebruik van onze Site

Uw gebruik van onze Site wordt beheerst door onze websitevoorwaarden, Privacybeleid en cookiebeleid. Neem de tijd om deze door te lezen, omdat ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Wanneer een product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, is dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dergelijke producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Alle dergelijke producten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor toegang of downloaden voor persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders schriftelijk door ons is overeengekomen. Elke reproductie of herverdeling van een product die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke straffen.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt: Account instellen: u vult het 'aanmeldingsformulier' op de Site in en registreert uw persoonlijke gegevens bij ons door deze in het e-formulier in te voeren. Voordat uw account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden. Zodra u akkoord bent gegaan met de voorwaarden door in het selectievakje te klikken, kunt u uw account activeren. Door uw account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze voorwaarden. Het is de bedoeling dat het account u in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop van een product. Abonnement kopen: u logt in op uw account met behulp van uw Account Login, selecteert uw gewenste product(en) via het abonnementsaankoopportaal en registreert uw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het 'Betalingsproces'). Aan het einde van het betalingsproces bevestigen wij dat uw account toegang zal krijgen tot het abonnementsgebied door u per e-mail een bevestiging van de betaling te sturen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van producten worden gedaan onder onze voorwaarden.

 • Wij kunnen u een e-mail sturen om u te laten weten dat wij uw bestelling voor een abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De producten zijn niet beschikbaar;
 • Wij kunnen geen autorisatie krijgen voor uw betaling;
 • U bent niet gemachtigd om het product te kopen; of
 • Er is een fout opgetreden door ons met betrekking tot de prijsstelling of beschrijving van het product.
 • Wij accepteren uw bestelling voor een abonnement alleen wanneer u op het selectievakje naast de voorwaarden op de registratiepagina heeft geklikt. Op dit punt wordt uw account bijgewerkt en krijgt het binnen 48 uur toegang tot het abonnementsgebied en voor de duur van de abonnementsperiode en komt er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen u en ons (het 'Contract').

De abonnementsperiode en abonnementskosten

 • Het product kan worden gekocht door middel van een abonnement, waarmee uw account toegang krijgt tot het abonnementsgebied waar het product gedurende de abonnementsperiode kan worden gebruikt.

Abonnementskosten moeten vooraf worden betaald en zijn niet annuleerbaar en niet restitueerbaar na het begin van de diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het contract tot stand is gekomen, blijven de abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van de diensten.

Einde van het contract

Als het contract eindigt, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat u aan ons verschuldigd bent op grond van de e-commercevoorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als u een bedrijf bent, leveren wij de diensten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf en stemt u ermee in om geen enkel product voor wederverkoop of enig ander commercieel doel te gebruiken (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons).

Niets in deze voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichting), misleidende voorstelling (zowel onschuldig als nalatig), ongerechtvaardigde verrijking of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill of soortgelijke verliezen, of zuivere economische verliezen, of voor enig indirect of gevolgschade, kosten, schade, kosten of uitgaven die hoe dan ook voortvloeien uit deze voorwaarden.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het contract of de diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval de abonnementskosten overschrijden die door u aan ons zijn betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het incident dat heeft geleid tot het verlies, de schade of de vordering.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze e-commercevoorwaarden geven wij geen enkele verklaring, garantie of garantie met betrekking tot de producten of de diensten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die anderszins impliciet of opgenomen zou kunnen worden in deze e-commercevoorwaarden op grond van de wet, het gewoonterecht of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Met name zijn wij niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze e-commercevoorwaarden, zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die u kan lijden als gevolg van onze schending van deze e-commercevoorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat wij het contract aangingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die zich voordoen als een neveneffect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals winstderving, verlies van zaken, onderbreking van zaken of verlies van kansen).

Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperken deze niet voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • gebrekkige producten onder de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder de voorwaarden die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

Als een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder de voorwaarden, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en zullen onze verplichtingen onder het contract worden opgeschort en zal de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen worden verlengd gedurende de duur van de gebeurtenis buiten onze controle.

Overige belangrijke voorwaarden

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een kennisgeving op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van uw persoonsgegevens is uiteengezet in ons Privacybeleid.

Overdracht door u: U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk instemmen met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de bepalingen van het contract af te dwingen, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Scheiding: Elk van de paragrafen van deze e-commercevoorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op staan dat u een van uw verplichtingen onder de voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet handhaven, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet hoeft te voldoen aan die verplichtingen. Als wij een door u begane inbreuk kwijtschelden, doen wij dit alleen schriftelijk en betekent dit niet automatisch dat wij later een andere inbreuk van u zullen kwijtschelden.

Rechtsgebied (Consument): Als u een consument bent, let dan op dat de voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een contract voor een abonnement op toegang tot producten via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract zal worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen er beide mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure inleiden in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een procedure inleiden in Schotland.

Rechtsgebied (Bedrijf): Als u een bedrijf bent, worden de voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een contract en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract of de diensten of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), wordt beheerst door het Engelse recht. Wij beiden stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Restitutiebeleid

30-dagen geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij aanbieden zijn bedoeld om te oefenen en de werkelijke examens na te bootsen die u zult tegenkomen. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de werkelijke tests en schenden geen auteursrecht. Ons doel is om u blootstelling te geven aan meerdere tests en u te helpen vaardigheden te leren die u kunt toepassen op welke test u ook tegenkomt. De algemene voorwaarden van onze 30-dagen geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om aanspraak te maken op een restitutie, moet u binnen 30 dagen na aankoop van uw pakket een restitutieverzoek indienen.

Houd er rekening mee dat wij als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. Wij zijn blij met terugbetalingen die voldoen aan de volgende vereisten, maar kunnen deze niet in alle gevallen verstrekken. Hopelijk begrijpt u dat we altijd eerlijk zullen proberen te handelen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze service en dat we in staat zijn om in bedrijf te blijven om u verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgelegd en dat u nooit bent ingelogd.
 • Er was een technische storing aan onze kant waardoor u geen toegang had tot uw account. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is deze zaak niet geldig voor een restitutie.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte werkgeverstests. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige restitutie gegeven. Als er verschillen waren, maar ze werden niet als significant beschouwd, wordt een gedeeltelijke restitutie van 25% - 50% gegeven. Het niveau van de significantie wordt beoordeeld op basis van de informatie die u verstrekt in uw restitutieverzoek.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht om restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • U vindt het platform niet leuk
 • U bent niet geslaagd voor uw tests
 • U vindt de vragen te moeilijk / makkelijk
 • U heeft zich per ongeluk aangemeld